در حال مشاهده تماس با ما
برگشت به ابتدای صفحه
تماس با ما

وب سایت :

   www.pvta.ir

پست الکترونیک :

  info@pvta.ir

اعضا انجمن گردشگری مجازی پارسیان

سمت

همراه

دکتر روشن بابایی همتی

مدیر انجمن  و سرپرست دپارتمان گردشگری

+۹۸ ۹۱۱ ۳۳۲ ۹۹۲۱

محمد علی هدایتی پور

مدیر روابط بین الملل و مشاور انجمن

+۹۸ ۹۱۱ ۱۴۹ ۸۲۵۰

مهندس رضا مدنی

سرپرست دپارتمان نقشه برداری

+۹۸ ۹۱۱ ۲۴۳ ۱۳۳۴

مهندس حامد قاسم پور

سرپرست دپارتمان IT

+۹۸ ۹۳۵ ۳۷۷ ۹۸۴۴

میلاد اصغری

 coder & developer

+۹۸ ۹۳۹۱۵۵۲۸۵۳

مهندس پوریا پورذکریا

سرپرست دپارتمان کنترل کیفیت

+۹۸ ۹۱۱ ۳۴۵ ۵۵۶۴