در حال مشاهده تماس با ما
برگشت به ابتدای صفحه
تماس با ما
اعضای انجمن گردشگری مجازی پارسیان
سمت
همراه

دکتر روشن بابایی همتی

مدیر انجمن و سرپرست دپارتمان گردشگری

+۹۸ ۹۱۱ ۳۳۲ ۹۹۲۱

سرپرست بخش فنی و اجرایی
مصطفی مدنی
+۹۸ ۹۳۶ ۵۵۱ ۵۲۲۳

محمد علی هدایتی پور

مدیر روابط بین الملل و مشاور انجمن

+۹۸ ۹۱۱ ۱۴۹ ۸۲۵۰

مهندس رضا مدنی
سرپرست دپارتمان نقشه برداری
+۹۸ ۹۱۱ ۲۴۳ ۱۳۳۴

مهندس حامد قاسم پور

full stack developer

+۹۸ ۹۳۵ ۳۷۷ ۹۸۴۴

میلاد اصغری
coder & developer
+۹۸ ۹۳۹ ۱۵۵ ۲۸۵۳

مهندس پوریا پورذکریا

سرپرست دپارتمان کنترل کیفیت

+۹۸ ۹۱۱ ۳۴۵ ۵۵۶۴

وب سایت :      www.pvta.ir
پست الکترونیک :   info@pvta.ir